Regulamin Strony Internetowej www.ewacraft.pl oraz Sklepu „EWA”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy „EwaCraft.pl” zwany dalej zleceniobiorcą wykonuje zamówienia na produkty ze swojej oferty handlowej a są to: wyroby tekstylne, wyroby tekstylne z nadrukiem, a także usługi i wyroby poligraficzne. Właścicielem sklepu jest Ewa Kazimierska, prowadząca działalność pod nazwą „Sklep spożywczo-Przemysłowy Ewa Ewa Kazimierska ul. Spokojna 38 96-515 Teresin” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki RP. NIP: 529-108-47-99

Regulamin określa zasady sprzedaży towarów i realizacji zamówień w sklepie internetowym pod nazwą domeny „EwaCraft.pl”. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu. Chwilą dokonania zawartego w tej formie zakupu, jest dzień odbioru przesyłki przez klienta. Terminy realizacji zlecenia wskazane na stronie ewacraft.pl podane są w dniach roboczych, do których nie wlicza się sobót, niedziel i świąt.

 

II ZAMÓWIENIA

1.Zamówienia na wyroby tekstylne.

Rozmiary odzieży podane są w zakładce „tabela rozmiarów”. Celem założenia zamówienia należy wypełnić formularz kontaktowy podając prawidłowe dane:  imię, nazwisko lub firmę, adres korespondencyjny, e-mail i telefon kontaktowy a także zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.

Ceny towarów podane są w złotych polskich (PLN) za sztukę i zawierają podatek VAT. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki, o tych klient dowiaduje się po wyborze sposobu wysyłki.

W celu złożenia zamówienia odzieży z nadrukiem, należy dokonać wyboru wzoru nadruku, określić rodzaj, rozmiar i kolor produktu, sposób dostawy i formę płatności.Zaznacza się, iż Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych materiałów, oraz za naruszenie praw autorskich.

Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności produktu, klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję, o sposobie jego realizacji (anulowanie całości zamówienia, lub jego części, wydłużenie czasu realizacji). Sklep „Ewa” zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza, a także w sytuacjach wzbudzających wątpliwość, co do autentyczności podanych przez klienta danych w procesie rejestracji i zamówienia. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a także zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta o zaistniałej sytuacji.

2. Zamówienia na produkty i usługi poligraficzne.

Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą otrzymania przez zleceniobiorcę potwierdzenia o złożeniu zamówienia przez zleceniodawcę. Zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie ewacraft.pl po złożeniu zamówienia prosimy o wysłanie na adres mailowy pliku z zamówieniem tzn. prawidłowo przygotowany plik do druku. Zleceniobiorca wymaga, aby plik komputerowy zawierający zamówienie był przygotowany według warunków zamieszczonych na stronie. Zamówienie realizowane jest w takiej postaci, w jakiej zostało dostarczone, Zleceniobiorca nie ma obowiązku nanoszenia poprawek na dostarczonym materiale. Zaznacza się, iż Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych materiałów, jak również za naruszenia praw autorskich.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do skasowania pliku dostarczonego drogą elektroniczną po upływie 14 dni od daty wysyłki zamówienia. Natomiast w przypadku dostarczenia plików dotyczących zamówienia na nośnikach elektronicznych nie są one zwracane zleceniodawcy, lecz niszczone wraz z zawartością w wyżej wymienionym terminie.

Zamówienie realizowane jest w terminie określonym na stronie ewacraft.pl, jednak w przypadku niemożliwości wykonania zamówienia w określonym terminie, klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję, o sposobie jego realizacji (anulowanie całości zamówienia, lub jego części, wydłużenie czasu realizacji). Ustalenie wiążącego terminu realizacji zlecenia wymaga osobnych pisemnych uzgodnień i obowiązuje tylko, gdy zostało zatwierdzone pisemnie przez obie strony, jako wiążące i ostateczne. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu wiążącego, Zleceniodawca ma prawo do bezpłatnego odstąpienia od umowy. Do momentu złożenia przez Klienta pisemnego wypowiedzenia umowy, Zleceniobiorca ma prawo wystawić Zleceniodawcy rachunek za wykonane usługi i dostarczone do Zleceniobiorcy produkty. Sklep „Ewa” zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza, a także w sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do autentyczności podanych przez klienta danych w procesie rejestracji i zamówienia. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a także zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta o zaistniałej sytuacji.

III DOSTAWY I PŁATNOŚCI

Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem  firmy kurierskiej, lub „Poczty Polskiej”. Sklep „Ewa” nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie towaru przez dostawcę, a także za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. Koszty dostawy obciążają Zleceniodawcę. Koszty dostawy są podane, przy wyborze sposobu dostarczenia zamówienia. Kupujący może osobiście odebrać towar zakupiony w Sklepie, w punkcie odbioru znajdującym się w miejscowości: 96-515 Teresin ul. Spokojna 38, czynnym w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności, klient jest zobowiązany uiścić opłatę, w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, w innym wypadku, zamówienie zostanie niezrealizowane. Istnieje natomiast możliwość zmiany formy płatności po jej uzgodnieniu przez obie strony.

Wraz z towarem Kupujący otrzymuje paragon fiskalny. Na żądanie Kupującego, Sprzedający wystawia fakturę.

IV ZWROTY i REKLAMACJE

Produkcja zostanie wykonana w takiej postaci, w jakiej został przygotowany plik do druku. Ewentualne różnice barwy, między wydrukiem, a jego wizualizacją na ekranie monitora nie stanowią podstawy reklamacji. Jeżeli Zleceniodawca życzy sobie, żeby zamówienie zostało zrealizowane w ściśle określony sposób powinien dostarczyć szczegółowy opis. Urządzenia, jak również i maszyny produkcyjne posiadają następujące dopuszczalne odchyłki wynikające z procesu technologicznego:

Podczas pasowania kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm.

Podczas cięcia arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm.

Podczas falcowaniu i bigowania (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1,5 mm.

Dopuszcza się różnice ilościowe zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 3% ilości zamówionej.

Jeżeli zamówienie nie przekracza wyżej wymienionych wartości jest uznane za prawidłowe i nie podlega reklamacji.

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny składając pisemną reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru, po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: 96-515 Teresin ul. Spokojna 38.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Sklep „Ewa”.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku zamówień produktów tekstylnych z „własnym nadrukiem” - jako świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1225).

Koszty zwrotu towaru pokrywa klient.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Promocje i rabaty w sklepie „Ewa” nie łączą się. W sprawach nieregulowanych wyżej wymienionym regulaminem, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271). Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej.

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH